شنبه 7 اسفند 1395 / Saturday 25 February 2017

مزایای داشتن دفترکارهمراه:

       •    کسب اعتبار سازمانی

       •    عدم نیاز به نیـروی کادر دفــتری

      •     ایجاد دفتر کار در تهران؛ مرکز تجـــارت ایــران

       •    دسترسی به سازمان شما همیشه همه وقت همه جا

       •    تجهیز محل کسب و کار به امکــانــات روز ارتــباطی و مخـــابراتی

       •    حفـظ و گسترش ارتباط با مشــتریان و عدم از دســـــت دادن ارتبــاط آن‌ها

      •     بدون نیاز به سرمایه گذاری بالای راه اندازی خطوط و تجهیزات و نگهداری و پشتیبانی